wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Postanowienia Ogólne

Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.SwiatEtykiet.com prowadzony jest przez firmę Ireneusz Woźniak LABES, Bielice 103, 48-316 Łambinowice woj. Opolskie NIP 7531196749, REGON 160343687 wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=aa6d1d91-76f3-45c9-8484-9fa9807666d8

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Definicje
 • Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia.
 • Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach.
 • Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
 • Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Sprzedawcą.
 • Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.swiatetykiet.com.
 • Sprzedawca; Ireneusz Woźniak LABES, Bielice 103, 48-316 Łambinowice woj. Opolskie 
 • Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Usługobiorcą, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 • Usługobiorca - zarówno Konsument, jak i Klient.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.
Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
 • Założenie i prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
 • Umożliwienie złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 • Newsletter.
Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieokreślony.
 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.
 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@labes.pl lub też pisemnie na adres: Ireneusz Woźniak LABES, Bielice 103, 48-316 Łambinowice woj. Opolskie
 • Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 • reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@labes.pl lub też pisemnie na adres: Ireneusz Woźniak LABES, Bielice 103, 48-316 Łambinowice woj. Opolskie
 • zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • dostęp do poczty elektronicznej.
 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
 • zalecana rozdzielczość ekranu: 1024 x 768.
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
 • ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
 • cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Usługobiorcę zamówienia.
Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Usługobiorcę zamówienia. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków :
 1. dodanie produktu do koszyka
 2. wypełnienie formularza zamówienia
 3. wybranie sposobu wysyłki i formy płatności
 4. kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Zamawiam i płacę”.
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę zamówienia w Sklepie Internetowym.
Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i jego realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera informację o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Usługobiorcą, a Sprzedawcą.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT wysyłaną na adres email podany przy składaniu zamówienia.

Sposoby płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 • imoje - płatność on-line - obsługiwaną przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 • Przelewy24.pl - płatność on-line -obsługiwaną przez firmę PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
 • PayPal - płatność on-line - obsługiwane przez firmę PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal L-2449 Luksemburg
 • Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy - ING Bank Śląski S.A.
 • Pobranie - gotówka pobierana przez kuriera w momencie dostawy przesyłki
 • Gotówka przy odbiorze osobistym
Sposoby dostawy, koszt i termin.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

Przesyłka kurierem DHL.
Przesyłka za pobraniem kurierem DHL.
Odbiór własnym kurierem
Odbiór osobisty

Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia oraz są dostępne pod adresem https://www.swiatetykiet.com/koszt-dostawy-pm-16.htmll . Są one uzależnione od wybranego sposobu dostawy oraz płatności.

Termin dostawy zamówionych towarów wynosi do 14 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku płatności przelewem termin ten należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Usługobiorcy za pośrednictwem przewoźnika Usługobiorca zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Gwarancja dla sprzedawanych produktów

Wszystkie produkty oferowane w sklepie Swiatetykiet.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych,
oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.  
Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. 
Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. 
Jeśli produkt nie posiada karty gwarancyjnej, to jedynym wymaganym do reklamacji gwarancyjnej dokumentem jest dowód sprzedaży. 
Okres gwarancji wynosi zazwyczaj 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia lub skrócenie okresu gwarancyjnego) są zaznaczone w opisie produktu.

Procedura reklamacji

Dotyczy Konsumentów: Jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad. W przypadku braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
Na zasadach tam określonych Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpić od umowy. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową ujawniony w ciągu 2 lat od jego dostarczenia, chyba że dla danego towaru określiliśmy dłuższy termin przydatności do użycia – w takim przypadku obowiązuje dłuższy termin.

W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dotyczy Przedsiębiorców: (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, czyli przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą korzystający z niektórych praw konsumentów): w przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.

Reklamacje można składać:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@labes.pl
 • na piśmie na adres: Ireneusz Woźniak LABES, Bielice 103, 48-316 Łambinowice
 • poprzez formularz reklamacyjny dostępny w panelu klienta (linki kolejno: panel klienta -> lista zamówień -> szczegóły -> napisz reklamację)
 • poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 796887734
Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -14.30

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy. Jest to tak zwane prawo do namysłu umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu.

Prawo to przysługuje także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które zawrą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy będzie wynikało, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pozostali przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na przykład w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będą mogli korzystać z tego uprawnienia.

Do zachowania terminu czternastu dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: Ireneusz Woźniak LABES, Bielice 103, 48-316 Łambinowice woj. Opolskie

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, dostępnym pod adresem http://swiatetykiet.com/images/PDF/ODSTAPIENIE_OD_UMOWY.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego w przypadku:
 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
UWAGA wszystkie produkty zawarte w kategoriach 
 • ETYKIETY NA ARKUSZACH A4
 • ETYKIETY BŁYSZCZĄCE NA ARKUSZACH A4
 • ETYKIETY NA ARKUSZACH A4 ODLEPNE
 • ETYKIETY NA ARKUSZACH A4 KLEJ MOCNY KAUCZUKOWY
 • ETYKIETY KOLOROWE NA ARKUSZACH A4
 • ETYKIETY TERMICZNE
 • ETYKIETY TERMICZNE KOLOROWE
 • ETYKIETY TERMICZNE Z KLEJEM USUWALNYM ODLEPNYM
 • ETYKIETY BŁYSZCZĄCE NA ROLCE DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH
 • ETYKIETY TERMOTRANSFEROWE
 • ETYKIETY KOLOROWE TERMOTRANSFEROWE
 • ETYKIETY FOLIOWE
 • ROLKI KASOWE TERMICZNE
 • TAŚMY DO METKOWNIC
 • TAŚMY TTR
są produktami nieprefabrykowanymi i są wykonywane pod zamówienie klienta.  
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Koszt odstąpienia od umowy:
 • jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • w przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 • Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania)
Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Składając zamówienie, Zamawiający świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest firma Ireneusz Woźniak LABES, Bielice 103, 48-316 Łambinowice NIP: 7531196749,Regon: 160343687,
 • Firma Ireneusz Woźniak LABES zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Zamawiający ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 • Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.swiatetykiet.com/polityka-prywatnosci-pm-17.html
Postanowienia końcowe
 • umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 • w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 • zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 • zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 • w przypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą nie będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Przejdź do strony głównej
Copyright @ 2010-2023 SwiatEtykiet.com All rights reserved
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu